Algemene voorwaarden Kom bewust in verbinding

Aansprakelijkheid

Vanaf 1 januari 2017 is Kom bewust in verbinding, als alternatief genezer, verplicht aan de wet WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) te voldoen. Dit houdt in dat de klachtenregeling per 1 januari 2017 moet voldoen aan deze wet.


 Om deze reden:
- Is Kom bewust in verbinding aangesloten bij het CAT (Collectieve Alternatieve Therapeuten). Het CAT
  is een vernieuwende en jonge beroepsorganisatie met een bestuur van 37 jaar ervaring
  in de alternatieve branche. Het CAT biedt kwaliteitsgarantie voor alternatieve genezers.
- Heeft Kom bewust in verbinding een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij
  het BAT (Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten).
- Is Kom bewust in verbinding aangesloten bij de onafhankelijke klachten en geschillencommissie van het
  GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten).

 

Betalingen
- Een Sensi-Therapie behandeling, een deelbehandeling, Access Bars, Coaching afspraak,  transformational cupping  en aanvullende
  producten zoals middelen en remedies, kunnen zowel contant, per factuur of met een tikkie voldaan worden.

- Voor een Luisterkind afstemming dient u het geld vooraf over te maken via een bank overschrijving of tikkie.

- De cliënt is schriftelijk dan wel mondeling op de hoogte gesteld van de door de therapeut gehanteerde tarieven. Dit tarief is aangeven op de website bij de behandeling, variërend tarief vanaf €55-€80 en is  inclusief BTW. Vraag hiernaar of kijk op de website voor de geldende tarieven.  Kom bewust in verbinding behoudt zich het recht   om tariefwijzigingen te laten plaatsvinden.

- Bij een afspraak op een andere locatie dan de praktijkruimte word er €0,19 cent per kilometer reiskoten in rekening gebracht.

 

Annuleringen
- Wanneer u een gemaakte afspraak wilt afzeggen of verplaatsen dient dit tenminste 24 uur van tevoren te
  gebeuren. Vindt de annulering binnen 24 uur plaats dan is Kom bewust in verbinding genoodzaakt het volledige tarief van de geboekte behandeling in rekening te brengen. De factuur hiervan ontvangt u over de email en
  dient u binnen 7 dagen te voldoen.

- Bij verhindering vanuit de zijde van Kom bewust in verbinding, is de therapeut verplicht een alternatief aan te bieden. Aanpassing    van tijd en datum zal altijd in samenspraak met de cliënt plaatsvinden. 

 

Afspraken

- Een afspraak kan via email, telefoon of Whats-app gemaakt worden. Kom bewust in verbinding zal zo spoedig mogelijk contact   met u opnemen om een afspraak in te plannen.

- Kom bewust in verbinding reageert op kantoordagen. 

 

Producten en levertijd

- Wanneer er aanvullende producten zoals, remedies, orthomoleculaire middelen en aanverwante producten, worden besteld,     besteld Kom bewust in verbinding deze gelijk na de behandeling.

- De bestellingen worden 2x per week door Sensi-Therapie in Waalwijk zelf verzonden naar uw huisadres.

- Is het product langer onderweg dan verwacht en afgesproken neemt u dan tijdig contact op met Kom bewust in verbinding,     zodat er z.s.m. voor een oplossing gezorgd kan worden.

- Het kan voorkomen dat een remedie of middel onverhoopt niet leverbaar is.

- U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van het juist verkregen product. Mocht er onverhoopt een verkeerd product zijn geleverd, graag z.s.m. contact opnemen met Kom bewust in verbinding. Het juist product word alsnog bij u bezorgd zonder meerkosten. Het verkeerde product kan retour gestuurd worden of naar de praktijk worden teruggebracht.

 

Dossier en privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Kom bewust in verbinding, als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk bepaald door de WGBO. Het dossier bevat de NAW gegevens van de cliënt, uitgevoerde behandelingen, kort verslag ervan en welke eventuele aanvullende producten en dosering er zijn voorgeschreven. Zo kort en bondig mogelijk.

Het dossier kan ten alle tijden door de cliënt opgevraagd en ingezien worden. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegeven in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht en verstrekt zonder instemming van de cliënt geen gegevens aan derden.
De gegevens in het cliënten dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst word vereist, 15 jaar, digitaal bewaard. Ik bewaar deze gegevens op mijn computer via een harde schijf, welke is beveiligd.

Als therapeut behandel ik het cliënten dossier overeenkomstig met de Nederlandse privacy regeling en overeenkomstig met de eisen die gesteld zijn door het CAT-bestuur.

 

Behandeling

- Tijdens het eerste consult geeft kom bewust in verbinding u meer informatie over de gebruikte therapievorm en word er verteld   over van het door de therapeut opgestelde behandelplan. Uiteraard rekening houdende dat tijdens de behandeling wijzigingen     kunnen plaatsvinden. Informatie over alle behandelingen staan geschreven op www.kombewustinverbinding.nl

- Eigen hulpvragen en wensen zijn de leidraad voor de behandeling. De therapeut zal met u uitzoeken en uitmeten welke     behandelvorm op dat moment de juiste is.

- Indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voorgezet door bijvoorbeeld ziekte, is de therapeut verplicht de cliënt   door te verwijzen naar een collega therapeut of arts. 

 

Beroepsprofessionaliteit

- Beëindiging van de behandeling kan ten alle tijde plaatsvinden met wederzijds goedvinden, maar ook eenzijdig als de cliënt de   behandeling niet langer op prijs stelt of nodig heeft. Ook vanuit Kom bewust in verbinding kan het beëindigd worden wanneer   redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de behandeling word voortgezet.

- Indien de cliënt klachten heeft is het belangrijk dat deze voorgelegd worden aan de behandelend therapeut. Kom bewust in   verbinding kan dan optimaal en zorgvuldig met de klacht omgaan en zorgen dat er een juiste behandeling word gestart.

- Mocht er onverhoopt een klacht ontstaan of onenigheid en mocht het niet lukken om samen tot en oplossing te komen dan kan   de cliënt meer informatie vinden voer de klachten en geschillenprocedure op www.catcollectief.nl of www.gatgeschillen.nl

 

Vergoeding

Een Sensi-Therapie of andere behandeling die Kom bewust in verbinding aanbied wordt vaak niet vergoed door de zorgverzekeraars. Mocht dit volgens de cliënt wel het geval zijn, kan de cliënt hier zelf informatie over inwinnen bij de zorgverzekering.


Kennisneming
Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden aldus
opgesteld door Kom bewust in verbinding. Een behandeling vervangt niet een bezoek aan een arts. Het is
raadzaam bij een klacht eerst uw huisarts te raadplegen.